Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het lespakket van Start met schaken (verder te noemen 'Start met schaken Pakket’) die via de website Startmet.schaken.nl bij de deelnemende schaakclubs te boeken is. U sluit een overeenkomst met de Deelnemende Schaakclub bij wie u het Start met schaken Pakket boekt.
 2. Per Start met schaken Pakket kunnen de voorwaarden verschillen.
 3. Het Start met schaken Pakket heeft als doel om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met de schaaksport. Het Start met schaken Pakket wordt u aangeboden door de Deelnemende schaakclubs. Het aanbod is te raadplegen via: startmet.schaken.nl

Definities

 1. Start met schaken Jeugd 1: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende schaakclubs de loop van de stukken leert en de eerste basis beginselen van het schaken. Je hebt geen voorkennis nodig.
 2. Start met schaken Leren Schaken voor volwassenen: is het lespakket waarbij je gezamenlijk met een Deelnemende schaakclubs werkt aan je schaakkennis en de eerste basis beginselen van het schaken. Je hebt geen directe voorkennis nodig.

Start met schaken Jeugd 1

 1. Start met schaken Jeugd 1 heeft een vaste prijs van € 60,- waarvan € 0,99 servicekosten per persoon.
 2. Een Deelnemende schaakclub heeft het recht het Start met Schaken Jeugd 1 Pakket naar eigen inzicht in te vullen. Het Start met schaken Jeugd 1 Pakket bestaat uit 6 schaaklessen van een uur, waarvan een half uur les en een half uur oefenen. Er is een beperkte capaciteit voor het Start met schaken Jeugd 1 Pakket.
 3. De bepalingen onder de koppen “Inschrijven”, “Deelname”, “Aansprakelijkheid en “Slotbepalingen” zijn van toepassing.

Start met schaken Leren Schaken voor volwassenen

 1. Start met schaken Leren Schaken voor Volwassenen heeft een vaste prijs van € 99,- waarvan € 0,99 servicekosten per persoon.
 2. Een Sportaanbieder heeft het recht het Start met Schaken Leren Schaken voor Volwassenen Pakket naar eigen inzicht in te vullen. Het Start met schaken Leren Schaken voor Volwassenen Pakket bestaat uit 6 schaaklessen van een uur, waarvan een half uur les en een half uur oefenen. Er is een beperkte capaciteit voor het Start met schaken Leren Schaken voor Volwassenen Pakket.
 3. De bepalingen onder de koppen “Inschrijven”, “Deelname”, “Aansprakelijkheid en “Slotbepalingen” zijn van toepassing.

Inschrijven

 1. Om deel te nemen aan het Start met schaken Pakket dient u een persoonlijk profiel aan te maken, een zogeheten Sportprofiel, via Startmet.schaken.nl. Pas na de activering van een dergelijk profiel kunt u een reservering maken voor een sportactiviteit bij een Sportaanbieder.
 2. Deelname aan het Start met Schaken Pakket is voor iedereen toegankelijk en gaat via online inschrijving op Startmet.schaken .nl/sportactiviteiten. Na de inschrijving voor het Start met schaken Pakket ontvangt u een bevestiging via het e-mailadres.
 3. Door inschrijving voor het Start met schaken Pakket op Startmet.schaken.nl/sportactiviteiten gaat u akkoord met deze Start met schaken Pakketvoorwaarden.
 4. Door deelname aan het Start met schaken Pakket geeft u toestemming voor het maken en publiceren van foto's en video's ter promotie van de Start met schaken Pakket.
 5. Bent u jonger dan 16 jaar, dan moet u toestemming van ouders of voogd hebben verkregen voor deelname aan de Start met schaken Pakket. Desgevraagd kunt u een toestemmingsverklaring van de ouders van voogd overleggen.
 6. In geval van fraude, van vermoedens, van onrechtmatige beïnvloeding van een schaakactiviteit behoudt de Deelnemende schaakclubs het recht voor u om u uit te sluiten van deelname.
 7. U kunt uw inschrijving tot 48 uur voorafgaand aan de eerste les kosteloos annuleren, door het Start met schaken Pakket te annuleren in het systeem van Sportprofiel. Na annulering ontvangt u de inschrijfkosten verminderd met de servicekosten van 0,99 euro binnen 14 werkdagen retour.
 8. In geval van annulering binnen 48 uur voorafgaande aan de eerste les van u om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het recht op deelname aan het Start met schaken Pakket, komt dit voor uw eigen rekening. Een eenmaal verkregen deelnamebewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de inschrijfkostenplaats.
 9. Het Start met schaken Pakket kan te allen tijde, zonder opgaaf van reden tussentijds door de Sportaanbieder worden gewijzigd of geannuleerd. U wordt via e-mail geïnformeerd. Wanneer de wijziging door de Sportaanbieder wordt inschrijfkosten voor deelname aan het Start met schaken Pakket in restitutie van de door u betaalde inschrijfkosten. Restitutie gaat naar dezelfde bankrekening als waarvan de betaling plaatsgevonden heeft, binnen 14 werkdagen na annulering.
 10. Het Start met schaken Pakket kan niet worden gebruikt in combinatie met eventuele andere aanbiedingen of cadeaukaarten van de Sportaanbieder. Tenzij u over een unieke vouchercode beschikt die u hebt gekregen via de sportaanbieder of van het Start met schaken-supportteam.
 11. Alle door de sportaanbieder aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen van anderszins verschafte informatie en prijsopgaven vrijblijvend zijn. Een sportaanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de Sportaanbieder gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen van anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van deelnamebewijzen.

Deelname

 1. De Sportaanbieder kan naast deze voorwaarden aanvullende voorwaarden stellen voor deelname aan het Start met schaken Pakket.
 2. Extra uitgaven en/of reiskosten die u moet doen van maken in verband met de deelname aan het Start met schaken Pakket, met de acceptatie en het gebruik van de schaakactiviteit komen voor uw rekening.
 3. U heeft alleen met een online reservering en een bevestigingsmail van deze reservering gegarandeerde toegang tot de schaakactiviteit. Deze online reservering en bevestigingsmail dient u op verzoek van de Sportaanbieder te laten zien voorafgaand aan deelname. De Sportaanbieder heeft het recht om een getoonde bevestigingsmail te weigeren als die niet voldoet aan de voorwaarden van frauduleus overkomt.
 4. Een Sportaanbieder mag u om gegronde redenen (bijvoorbeeld ongewenst gedrag van op grond van eerdere negatieve ervaringen) de toegang tot de sportactiviteit en/of de sportlocatie ontzeggen.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist invullen van uw gegevens en het afstemmen van het Start met schaken Pakket op uw leeftijd, ervaring en fysieke gesteldheid.
 6. U dient zich te houden aan eventuele gedrag- en huisregels van de Sportaanbieder.

 Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan het Start met schaken Pakket vindt plaats op eigen risico. De Sportaanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade die wordt veroorzaakt door deelname aan het Start met schaken Pakket, noch voor welke schade van letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van deelname aan het Start met schaken Pakket.
 2. De Sportaanbieder is slechts aansprakelijk voor de u geleden zaaks- en/of gevolgschade van u toegebracht letsel, die direct en uitsluitend het gevolg is van opzet van grove schuld van de Sportaanbieder en/of zijn schulden, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen de Sportaanbieder verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had te behoren tot en voor het maximale bedrag.
 3. De Sportaanbieder en de door hem ingeschakelde hulppersonen van derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- van softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen van reserveringen voor een sportactiviteit beperkt worden, vertraging van verloren gaan.
 4. Op de inhoud, vormgeving en fotografie van de websites profiel.sport.nl en www.schaken.nl/startmetschaken intellectuele eigendomsrechten van de betreffende rechthebbenden. Het is dus niet toegestaan om voorafgaande schriftelijke toestemming te geven voor de rechthebbenden iets van voornoemde websites elektronisch van anderszins te kopiëren, informatie over openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Slotbepalingen

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het aanpassen van een reservering of het activeren van een sportprofiel kunt u terecht bij het Startmetschaken-supportteam via het mailadres evbreugel@schaakbond.nl.
 2. Als een van de bepalingen van deze voorwaarden vernietigd worden, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. De Deelnemende schaakclub zal dan een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 3. Op de overeenkomst tot deelname aan het Start met schaken Pakket is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
 4. Deze voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Een herziene versie van de Start met schaken Pakketvoorwaarden zal op schaken.nl/startmetschaken.nl geplaatst worden, voorzien van een datum.

 

Aldus opgemaakt te Haarlem, 29 maart 2023